PRISPEVKI /

12. februarja 2019

NOVO

Razpis in navodila za vpis v program Dizajn / prva stopnja

RAZPIS IN NAVODILA ZA VPIS V PROGRAM DIZAJN MANAGEMENT IN NAKIT
RAZPIS IN NAVODILA ZA VPIS V PROGRAM DIZAJN PRVA STOPNJA

Fakulteta za dizajn razpisuje za šolsko leto 2019/2020 redni in izredni visokošolski strokovni študij

 

DIZAJN smer; Notranja oprema
Tekstilije in oblačila
Vizualne komunikacije

 

Visokošolski strokovni študijski program DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

 

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:

 

maturo,
poklicno maturo,
zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,
Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:

nadarjenost za oblikovanje,
kreativnost,
sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
kvaliteto izvedbe.
Na ustnem delu izpita se preverja:

motive in afiniteto do dizajna,
sposobnost kritičnega mišljenja,
sposobnost abstraktnega mišljenja,
ustvarjalnost,
povezovanje vsebin,
retorične sposobnosti.
PRVI PRIJAVNI ROK: 12. 2. do 18. 3. 2019

DRUGI PRIJAVNI ROK: 22. 8. do 29. 8. 2019

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

po prvem prijavnem roku: od 8. do 10. julija 2019
po drugem prijavnem roku: od 12. do 13. septembra 2019
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku.

Preizkus velja samo za tekoče leto.

V primeru, da bo preizkus nadarjenosti uspešno opravilo večje število kandidatov kot je razpisanih mest, bo komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejela na osnovi naslednjih kriterijev:

uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 5% točk
splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk
Število prostih vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je za državljane RS in državljane članice EU naslednje:

Redni Izredni
Notranja oprema 30 30
Tekstilije in oblačila 15 15
Vizualne komunikacije 25 25

INFORMATIVNI DAN ŠOLE BO :

PETEK, 15. FEBRUAR:

OB 10.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.
NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

OB 12.00:

TEKSTILIJE IN OBLAČILA pred. št. 1, pritličje

OB 14.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.
NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

SOBOTA, 16. FEBRUAR:

OB 10.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.
NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

OB 12.00:

TEKSTILIJE IN OBLAČILA pred. št. 1, pritličje

OB 14.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.
NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

Lokacija: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.

VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE Za vpis v 2. oziroma 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2018/2019 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za dizajn od 1. do 14. 9. 2019.

Nadaljevanje študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu dizajn

VPIS V 2. LETNIK

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz drugega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 5 5
Tekstilije in oblačila 5 5
Vizualne komunikacije 5 5
VPIS V 3. LETNIK

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz tretjega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega in drugega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančneje informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 5 5
Tekstilije in oblačila 5 5
Vizualne komunikacije 5 5
TUJCI

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 0 3
Tekstilije in oblačila 0 2
Vizualne komunikacije 0 3
Prijavni roki za tuje državljane so enaki kot za slovenske državljane in državljane članic držav EU.

PRVI PRIJAVNI ROK: 12. 2. do 18. 3. 2019
DRUGI PRIJAVNI ROK: 22. 8. do 29. 8. 2019

Sklep o vsebini razpisa je sprejet na 1. korespondenčni seji Senata FD 26.10.2018.

PRIJAVA ZA VPIS – FAKULTETA ZA DIZAJN

1/ PRVI PRIJAVNI ROK

Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2019.

Prijavo za vpis boste oddali preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ

https://portal.evs.gov.si/prijava.

Izberete: javni visokošolski zavodi in koncesije

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1/s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavo v eVŠ odda z elektronskim podpisom do konca prijavnega roka. Natisnjenega obrazca prijave ne pošilja po pošti. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis, naslov je isti kot za pošiljanje prijave za vpis).

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila z uporabniškim imenom in geslom pošlje kandidat prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, obrazec izpolnjene prijave mora nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do konca prijavnega roka na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

NOTRANJA OPREMA, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, TEKSTILIJE IN OBLAČILA

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec obvezno pošljite na:

Visokošolska prijavno-informacijska služba
Univerza v Ljubljani
p.p. 524
1001 Ljubljana

Sprejemni izpit po prvem prijavnem roku:

8., 9. in 10 julij, Prevale 10, 1236 Trzin

Obveščanje do 25. julija 2019
Vpis 29. julija 2019 od 10.00 do 14.00 ure, Prevale 10, Trzin
2/ DRUGI PRIJAVNI ROK

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2019.

1/s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavo v eVŠ odda z elektronskim podpisom do konca prijavnega roka. Natisnjenega obrazca prijave ne pošilja po pošti. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis, naslov je isti kot za pošiljanje prijave za vpis).

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila z uporabniškim imenom in geslom pošlje kandidat prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, obrazec izpolnjene prijave mora nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do konca prijavnega roka na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi razpisanih študijskih programov.

NOTRANJA OPREMA, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, TEKSTILIJE IN OBLAČILA

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec obvezno pošljite na:

Visokošolska prijavno-informacijska služba
Univerza v Ljubljani
p.p. 524
1001 Ljubljana

Sprejemni izpit po drugem prijavnem roku:

12. in 13. september, Prevale 10, 1236 Trzin

Obveščanje do 23. septembra 2019
Vpis 26. september 2019 od 10.00 do 14.00 ure, Prevale 10, Trzin
4/ NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Prijavni rok za nadaljevanje študija po merilih za prehode traja od 1. septembra do 14. septembra 2019.

Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode boste, prosimo, oddali prijavo za vpis prekoelektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis.

1/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate. Po pošti pošljete visokošolskemu zavodu samo tiste priloge k prijavi, ki ste jih v prijavi označili. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 5. oktobra visokošolskemu zavodu.

3/ Obrazec boste, prosimo, obvezno natisnili in ga s priporočeno pošto poslali na naš naslov v Tzinu s pripisom: »VPIS PO MERILIH ZA PREHODE«.

5/ TUJI DRŽAVLJANI NEČLANIC EU TER SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

5.1. PRVI PRIJAVNI ROK: od 12. 2. do 18. 3. 2019

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

8., 9. in 10 julij, Prevale 10, 1236 Trzin

Vpis bo 29. julija 2019 med 10.00 in 14.00 uro, Prevale 10, 1236 Trzin.

5.2. DRUGI PRIJAVNI ROK: od 22. do 29. avgusta 2019.

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

in 13. september 2019, Prevale 10, 1236 Trzin
Vpis bo 26. septembra 2019 med 10.00 in 14.00 uro, Prevale 10, 1236 Trzin

Postopek prijave:

https://portal.evs.gov.si/prijava

Izberete: javni visokošolski zavodi in koncesije

1/s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavo v eVŠ odda z elektronskim podpisom do konca prijavnega roka. Natisnjenega obrazca prijave ne pošilja po pošti. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis, naslov je isti kot za pošiljanje prijave za vpis).

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila z uporabniškim imenom in geslom pošlje kandidat prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, obrazec izpolnjene prijave mora nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do konca prijavnega roka na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

VPISNA MESTA
Za državljane R Slovenije in državljane držav članic EU:

Redni Izredni
Notranja oprema 30 30
Tekstilije in oblačila 15 15
Vizualne komunikacije 25 25

Za tuje državljane nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:

Redni Izredni
Notranja oprema 0 3
Tekstilije in oblačila 0 2
Vizualne komunikacije 0 3
7/ POMEBNE INFORMACIJE

7.1./ Celotno besedilo vsebine razpisa lahko najdete tudi na tej spletni strani:

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

7.2./ Za vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem elektronske vloge se boste, prosimo, obrnili na: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki), telefon za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90.

7.3./ Za tehnično pomoč pri težvah z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: ekc@gov.si, tel. 080-2002 od ponedeljeka do petka med 8.00 22.00 uro.

7.4./ Za vprašanja v zvezi s študijem na Fakulteti za dizajn se boste, prosimo, obrnili na: referat@fd.si ali nas poklicali na 059 235010 vsak dan od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 uro.