PRISPEVKI /

1. julija 2021

NOVO

Anketiranje študentov

Spoštovane študentke in študenti FD!

Ob zaključku izpitnega obdobja,  bi vas radi prijazno spomnili, da je potrebno pred vpisom v višji letnik študijskega programa, izpolniti anketo o poteku študijskega procesa ter o pedagoškem delu VS učiteljev in sodelavcev v letu 2020/2021.

Zavedamo se, da lahko izpolnjevanje anketnega vprašalnika  povzroča pri študentkah in študentih slabo voljo.

Da bi se temu izognili, vas prosimo, da si za dokončanje vpisnega postopka vzamete dovolj časa. Le tako boste lahko uspešno in pravilno izpolnili vso zahtevano dokumentacijo za vpis, hkrati pa podali relevantno oceno študijskega procesa v preteklem študijskem letu. Ta je za fakulteto izrednega pomena.

V nadaljevanju vam podajamo nekaj pojasnil v zvezi z anketiranjem:

 1. Čemu je namenjeno anketiranje študentov?

Anketiranje študentov vseh univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji se izvaja z namenom povratne zanke kakovosti pri izvajanju študijskega procesa. Poenostavljeno rečeno,  z anketo se evalvira oz. preverja tako delovanje samega VS zavoda, kot tudi izvajanje študijskega procesa na zavodu. Mnenja osrednjih deležnikov zavoda tj. študentov so namreč ključna, da bi VS zavod lahko stalno izboljševal svojo kakovost, ne le v organizacijskem oziru, temveč pri izvedbi in strukturiranosti študijskih programov in s tem posledično izboljševal konkurenčnost svojih diplomantov na trgu dela.

 1. Zakaj sploh moram izpolniti anketo?

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika tj. evalvacijo je predvidela že bolonjska reforma VS v letu 2004, prav tako je zapisana v mednarodnih VS standardih in je del akreditacijskega oz. evalvacijskega postopka vsakega VS zavoda v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Kot takšna je torej obvezni del sistema kakovosti na fakulteti, kar pomeni, da smo tudi na FD obvezani k njeni implementaciji.

Študentke in študenti FD ste najbolj verodostojni deležniki v študijskem procesu in s tem posledično pomemben vir informacij.

 1. Za kakšen namen se sploh uporabljajo rezultati anketiranja?

Rezultati, ki jih pridobimo z anketiranjem študentov in študentk na FD, so namenjeni:

 • pridobivanju mnenja študentov o pedagoškem delu VS učiteljev in sodelavcev (velja za postopke izvolitve v nazive, napredovanja ter druge naloge in obveznosti, ki jih prevzemajo VS učitelji in sodelavci v okviru svojih delovnih obveznosti);
 • ugotavljanju in odpravljanju morebitnih nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri pedagoškem delu ali pri delovanju in organiziranosti VS zavoda;
 • pridobivanju mnenja o obremenitvah študentov pri posameznem predmetu;
 • izboljšanju kakovosti organiziranosti zavoda, kakovosti izvedbe in strukture študijskih programov ter za nadaljnje postopke reakreditacije VS zavoda s strani NAKVIS.
 1. Kdo mora izpolniti anketo?

Anketni vprašalnik izpolnjujejo vsi študenti Fakultete za dizajn, ki se vpisujejo v višji letnik in sicer PRED pričetkom elektronskega vpisnega postopka. Brez oddanega anketnega vprašalnika, vas sistem ne pusti nadaljevati oz. dokončati vpisnega postopka. Gre za obvezo študenta.

 1. Kakšna je pravna podlaga za izvajanje anketiranja?

Postopek izvajanja anketiranja študentov na FD urejajo Pravila o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev. Pravilnik je dostopen na spletni strani FD.

 1. Kakšna vprašanja so navedena v anketi?

Anketa je sestavljena iz treh delov in sicer:

– iz splošnega dela, ki preverja splošne organizacijske vidike delovanja fakultete in splošne vidike izvajanja študijskega procesa;

– iz ocene posameznega predmeta;

– iz ocene posameznega predavatelja.

Ocene se podajajo številčno (od 1 – zelo slabo do 5 – zelo dobro), vedno pa imate možnost izbrati opcijo N – ne morem oceniti. Pod vsakim sklopom vprašanj je možnost opisnega odgovora v obliki: Predlagam…,

 1. Ali je anketa anonimna?

Popolnoma. Vse odgovore in rezultate anketiranja upravlja podjetje Talpas, v okviru VIS-a. V okviru izvedbe samoevalvacije s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so del sistema VIS, se na nivoju zbiranja podatkov v podatkovni bazi beležijo zgolj podatki o vsebini odgovora, ne pa o anketirancu, ki je odgovor podal. Ta del je za upravljalca podatkov nepomemben.

FD pridobi s strani podjetja Talpas  že izvedeno analizo posameznih delov anketnega vprašalnika. Na ta način preostane FD le še ustrezna interpretacija podatkov ter seveda implementacija kasnejšega akcijskega načrta za izboljšave.

 1. Kdo prejme rezultate anketiranja in kje se ti upoštevajo?

Rezultate anketiranja prejme vodstvo fakultete. Po opravljeni analizi, se pripravi akcijski načrt za izboljšave (v okviru Samoevalvacijskega poročila). Samoevalvacijsko poročilo je javno objavljeno na spletni strani fakultete.

Analizo anketiranja prejme Študentski svet fakultete, ki prav tako sodeluje pri pripravi akcijskega načrta.

Predavatelji in VS sodelavci prejmejo le svoje osebne ocene, z namenom, da okrepijo tista področja, kjer so šibkeje ocenjeni.

 1. Kje lahko dobim dodatne informacije ali dodatno pojasnilo v zvezi z anketiranjem?

Za vsebinska vprašanja vam je na voljo prodekanja za kakovost: mag. Veronika Gruden Bole (veronika.gruden@fd.si).

Tehnična vprašanja lahko naslovite na enak mail, posredovana bodo podjetju Talpas.

Za konec pa.. preko izpolnjevanja anketnega vprašalnika imate edinstveno priložnost, da izrazite svoje mnenje o organiziranosti in delu fakultete in njenih sodelavcev. Vljudno vas prosimo, da skladno z etičnim kodeksom, vaše odgovore podate iskreno in realno. Le tako bomo lahko s skupnimi močmi ustvarjali kakovosten, kreativen in inovativen študijski prostor FD!

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

Vodstvo FD