Vodstvo /

Vodstvo Fakultete za dizajn predstavljajo vodstveni in vodilni delavci. Njihove naloge in pristojnosti ter odgovornosti so določene s statutom FD in Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

DIREKTOR FD

Miha Matičič

Direktor je poslovodni organ zavoda, ki vodi, zastopa in predstavlja FD ter odgovarja za zakonitost dela na FD.

TAJNIK FD

Tajništvo FD opravlja organizacijske in pravne zadeve, upravno-administrativna opravila s študijskega, znanstveno-raziskovalnega, kadrovskega, gospodarsko-finančnega in računovodskega področja.

Tajnik FD: Manca Petrovčič, univ. dipl. prav.

DEKANJA FD

Dekan FD je strokovni vodja zavoda in opravlja naloge v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi FD, statutom FD in drugimi akti.

V.d. dekanje FD: prof. Nada Rožmanec Matičič, u. d. i. a.

PRODEKANI FD

FD ima enega ali več prodekanov, ki jih na predlog dekana in po predhodnem soglasju UO FD imenuje Senat FD za določena področja. Prodekani FD opravljajo naloge določene s statutom ter naloge po pooblastilu dekana. Imenovani so za mandatno dobo štirih let oz. do predčasnega prenehanja funkcije dekana.

Prodekanja za študijske zadeve:
doc. mag. Barbara Dovečar

Prodekanja za znanstveno raziskovalno dejavnost:
Kultura bivanja:
prof. dr. Jasna Hrovatin

Prodekanja za znanstveno raziskovalno dejavnost:
Tekstilije in oblačila:
izr. prof. dr. Damjana Celcar

Prodekanja za umetniško dejavnost:
doc. Mojca Perše

Prodekanja za kakovost in družbeno odgovornost: 
mag. Veronika Gruden

Prodekan za vizualno kulturo: 
prof. dr. Peter Krečič

Prodekanja za mednarodno dejavnost:
prof. Nada Rožmanec Matičič v.d.