Študentski svet /

Na FD so študenti skladno s Statutom FD organizirani v Študentski svet, ki je enakopraven organ fakultete in kot tak sodeluje v procesih odločanja. ŠS deluje na podlagi Poslovnika za delo ŠS FD. Postopek in način volitev študentov pa ureja Pravilnik o načinu volitev ŠS FD.
Študentski svet FD razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, poleg tega pa:

  • oblikuje mnenja študentov FD za organe in komisije ter delovna telesa FD,
  • voli člane organov FD iz vrst študentov, kot je določeno s tem statutom,
  • daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev,
  • opravlja druge naloge po sklepu senata FD ali dekana FD.

Prva (1.) ustanovitvena seja ŠS se je odvila dne 8. 3. 2022:
MANDAT: DO 1. 3. 2024 (2 leti)

ČLANI ŠS (10):

1. SMER NO:
– 3. LETNIK NO redni: Anamarija Čuden – senatorka in predsednica ŠS
– 2. LETNIK NO: Žan Vodušek
– 1. LETNIK NO: Jurij Šteblaj – senator in podpredsednik ŠS

2. SMER VK:
– 2. LETNIK REDNI VK: Nika Dermota
– 1. LETNIK IZREDNI VK: Tea Andjelič
– 1. LETNIK REDNI VK: Max Weber

3. SMER DM:
– 1. LETNIK DM: Marlena Sandreli
– 2. LETNIK DM: Maja Teyrovsky

4. SMER TO:
– 1. LETNIK TO redni: Saša Židov
– 1. LETNIK TO redni: Vid Badalič

Zaradi boljše komunikacije s študenti ima Študentski svet FD uradni naslov: studentskisvet@fd.si, kamor lahko študenti pošljejo svoja mnenja, pohvale in pritožbe oz. komunicirajo s člani ŠS FD.