Študentski svet /

Na FD so študenti skladno s Statutom FD organizirani v Študentski svet, ki je enakopraven organ fakultete in kot tak sodeluje v procesih odločanja. ŠS deluje na podlagi Poslovnika za delo ŠS FD. Postopek in način volitev študentov pa ureja Pravilnik o načinu volitev ŠS FD.
Študentski svet FD razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, poleg tega pa:

  • oblikuje mnenja študentov FD za organe in komisije ter delovna telesa FD,
  • voli člane organov FD iz vrst študentov, kot je določeno s tem statutom,
  • daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev,
  • opravlja druge naloge po sklepu senata FD ali dekana FD.

Volilni odbor za volitve v ŠS FD je na podlagi Pravilnika o načinu volitev ŠS FD in Statuta FD, na podlagi preštetih glasovnic, sprejel sklep, da so bili na rednih volitvah, dne 08.3. 2018, v ŠS FD izvoljeni naslednji kandidati:

1. Študijska smer VIZUALNE KOMUNIKACIJE:
Mojca Kotnik, Katja Marinčič (nadomestne volitve)

2. Študijska smer NOTRANJA OPREMA
Pia Mršek, Sara Kresal

3. Študijska smer TEKSTILIJE IN OBLAČILA
Valentina Kolander, Hana Jerlah

4. Študijska smer DIZAJN MANAGEMENT
Anamarija Klaužar, Anja Črnič

VODSTVO ŠS FD
Predsednica ŠS FD: Mojca Kotnik
Podpredsednica ŠS FD: Valentina Kolander
Tajnik ŠS FD: Pia Mršek

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V ORGANIH FD:
Senatu FD: Mojca Kotnik, Valentina Kolander
Komisiji za študijske zadeve: Sara Kresal
Akademskem zboru: Mojca Kotnik, Katja Marinčič, Pia Mršek, Sara Kresal, Valentina Kolander, Hana Jerlah, Anamarija Klaužer, Anja Črnič, Agnes Langerholz (tutor), Lara Razinger (tutor), Katarina Hiti (tutor), Tina Štefančič.
Komisiji za kakovost: Anja Črnič
v Komisiji za intelektualno lastnino: Katja Marinčič

Zaradi boljše komunikacije s študenti ima Študentski svet FD uradni naslov: ssfakultetazadizajn@gmail.com, kamor lahko študenti pošljejo svoja mnenja, pohvale in pritožbe oz. komunicirajo s člani ŠS FD.