ERASMUS /

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027.
Izobraževanje, usposabljanje in mladina so ključna področja, ki državljane podpirajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela. Erasmus+ krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam. Evropski državljani morajo imeti boljše znanje, spretnosti in kompetence, potrebne v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vse bolj mobilna, večkulturna in digitalna. Program je ključni sestavni del, ki podpira cilje evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje za obdobje 2021–2027, evropske strategije za mlade in delovnega načrta Evropske unije.
Razvoj digitalnih spretnosti in kompetenc ter znanj in spretnosti na področjih, usmerjenih v prihodnost, kot so boj proti podnebnim spremembam, čista energija, umetna inteligenca, robotika, analiza masovnih podatkov itd., bistven za prihodnjo trajnostno rast in kohezijo v Evropi. Program lahko k temu pomembno prispeva s spodbujanjem inovacij ter zmanjševanjem vrzeli v znanju, spretnostih in kompetencah v Evropi. Evropsko gospodarstvo mora postati bolj konkurenčno s pomočjo talentov in inovacij. Ta naložba v znanje, spretnosti in kompetence bo koristila posameznikom, institucijam, organizacijam in družbi kot celoti tako, da bo prispevala k trajnostni rasti ter zagotovila enakost, blaginjo in socialno vključenost v Evropi in drugod po svetu. Podpiranje in omogočanje transnacionalnega in mednarodnega sodelovanja med organizacijami na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine sta bistvena za opolnomočenje ljudi z več ključnimi kompetencami, zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in priznavanje kompetenc, pridobljenih s formalnim, priložnostnim in neformalnim učenjem. To omogoča lažje kroženje zamisli, prenašanje dobrih praks in strokovnega znanja ter razvoj digitalnih zmogljivosti, kar prispeva k visoki kakovosti izobraževanja in hkrati krepi socialno kohezijo. Program Erasmus+ je ena od najbolj prepoznavnih zgodb o uspehu Evropske unije. Temelji na dosežkih več kot 30-letnega izvajanja evropskih programov na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa ter zajema evropsko in mednarodno razsežnost partnerstev.

Več o programu Erasmus+ si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije www.ec.europa.eu  ali v aktualnem razpisu za posamično šolsko leto. Več informacij o študijskih izmenjavah, praktičnih usposabljanjih, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave in drugimi informacijami lahko dobite v Mednarodni pisarni ali pri Erasmus institucionalnem koordinatorju:

Jan Krmelj
E: jan.krmelj@fd.si
M: 059235011

 

#VKLJUČUJOČI ERASMUS+

VKLJUČUJOČA FD – Strategija za vključevanje raznolikosti v študijske programe

Erasmus+ spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja, saj omogoča individualno mobilnost študentov ter osebja in drugih zaposlenih z upravičenih institucij.
Študentu tako omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini, opravljene obveznosti v tujini pa so mu uspešno priznane na domači izobraževalni instituciji. Prav tako lahko študent v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Kot prednosti mednarodne mobilnosti se omenja pozitiven vpliv na karierni razvoj posameznika, osebnostne kompetence, poglobljeno poznavanje mednarodnega poslovanja, izboljšanje znanja tujih jezikov ter znanja o tujih državah in kulturah. Izkušnja v tujini naj bi izboljšala konkurenčnost študentov na trgu delovne sile po končanem študiju, naučili naj bi se prilagajati, sodelovati, postali naj bi bolj samostojni in samozavestni, bivanje v tujini pa pozitivno vpliva tudi na posameznikov osebnostni razvoj.

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS)
OLS je možnost, ki jo program Erasmus+ nudi študentom udeležencem Erasmus+ dolgoročnih mobilnosti (tj. izmenjav daljših od 2 mesecev) in omogoča ovrednotenje jezikovnega znanja na podlagi skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (www.europass.cedefop.europa.eu).  Študentom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov – BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK, SV , bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse.
www.erasmusplus.

Partnerske institucije ERASMUS+
Fakulteta za dizajn (Erasmus koda: SI LJUBLJA09) nudi veliko možnosti za študij v tujini, saj lahko študenti izbirajo med več kot 50 partnerskimi institucijami iz 20 držav znotraj Erasmus programa. Za aktualne informacije o sklenjenih bilateralnih sporazumih se prosim obrnite na mednarodno pisarno.
Seznam vseh institucij.pdf

DOKUMENTI:
Pravilnik o mobilnosti (PDF)
Erasmus Policy Statement (PDF)
ECHE-Erasmus Charter for Higher Education (PDF)
Strategija vključenosti in raznolikosti v okviru programov Erasmus+

Ocenjevalna lestvica ECTS (pretvorbe)

 

#ZELENI ERASMUS+      

NAVODILA #ZELENI ERASMUS+

ČASTNA IZJAVA ZA ZELENO POTOVANJE – Obrazec

 

Mobilnost študentov/ RAZPISI /

 

RAZPIS ERASMUS+ 2024/2025
Mobilnost študentov z namenom študija: RAZPIS IN PRIJAVNICA – ŠTUDIJ
Mobilnost študentov z namenom prakse: RAZPIS IN PRIJAVNICA – PRAKSA

 

 

 

Prijava na razpis Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Mobilnost zaposlenih /RAZPISI /

RAZPIS ERASMUS+ 2017/2018:
Mobilnost osebja za namen poučevanja in usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus+ 2017/2018: Razpis in prijavnica.pdf

RAZPIS ERASMUS+ 2019/2020:
Mobilnost osebja z namenom poučevanja: Razpis in prijavnica.pdf
Mobilnost osebja z namenom usposabljanja: Razpis in prijavnica.pdf

 

RAZPIS ERASMUS+ 2018/2019
Mobilnost osebja z namenom poučevanja: Razpis in prijavnica.pdf
Mobilnost osebja z namenom usposabljanja: Razpis.pdf in Prijavnica.pdf

RAZPIS ERASMUS+ 2020/2021:
Mobilnost osebja z namenom poučevanja: Razpis in prijavnica
Mobilnost osebja z namenom usposabljanja: Razpis in prijavnica

Erasmus+ dokumenti in koristne povezave /

Študijska izmenjava:
Učni sporazum za študij (Learning Agreement).

Študijska praksa:
Učni sporazum za prakso (Learning Traineeship).pdf

OLS – Online Linguistic Support 

Slovenska nacionalna agencija CMEPIUS o programu Eramsus+:
www.erasmus plus 

Uradna spletna stran Erasmus+ programa (Evropska komisija):
www.erasmus+

Opis pravic in obveznosti študenta na Erasmus izmenjavi po fazah mobilnosti (Erasmus+ Student Charter).
Pravice in obveznosti.pdf