Mednarodna dejavnost /

Na Fakulteti za dizajn stremimo h kvalitetnemu mednarodnemu sodelovanju. Mednarodna dejavnost FD temelji na dveh ključnih dokumentih: ECHE listini in listini Erasmus Policy Statement, ki opredeljuje in nadomešča strategijo internacionalizacije zavoda. Erasmus Policy Statement se povezuje s Strategijo, vizijo in poslanstvom FD 2017-2022 in zagotavlja kontekst za vključevanje internacionalizacije znotraj institucije.
Osnovni cilji intenzivne mednarodne dejavnosti so sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, med fakulteto in podjetji oz. gospodarskimi institucijami (poučevanje strokovnjakov iz podjetij EU), sodelovanje z institucijami partnericami na študentskih projektih in delavnicah ter organizacija praktičnega usposabljanja za gostujoče študente. Fakulteta se z Erasmus Policy Statement zavezuje, da bo s svojimi dejavnostmi in rezultati podprla strategijo EU ‘Podpora rasti delovnih mest’.
S pomočjo programa Erasmus+ spodbujamo in krepimo mobilnost študentov in zaposlenih na instituciji. Z vzpostavljeno mrežo partnerstev v Evropi skrbimo za pretok znanja in za spoznavanje z novostmi na področju dizajna. Mobilnost posameznikov, ki se na tak ali drugačen način vključujejo v študijski proces, prispeva k drugačnem, inovativnem učnem procesu, ki nadgrajuje in dopolnjuje zadane akademske obveznosti. Na Fakulteti za dizajn v Erasmus+ programu sodelujemo od akademskega leta 2006/2007. Za izmenjave osebja in študentov iz institucij partneric, ki niso iz držav EU, se poslužujemo drugih podpornih programov, nacionalnih (npr. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) ali mednarodnih (npr. štipendije na podlagi bilateralnih sporazumov med državami, CEEPUS).

Članstvo /

A.L.I.C.E. – Architecture. Landscape. Interiors. Culture. Emotions
Platforma A.L.I.C.E. je bila ustanovljena z namenom promocije, ozaveščanja pomena in vloge oblikovanja v razvoju trajnostne družbe in oblikovanja kot interdisciplinarnega intelektualnega procesa, ki je usmerjen k uporabi ter aplikaciji raziskovalnih rezultatov v končne produkte. Platforma A.L.I.C.E. je namenjena tako strokovnjakom, profesorjem, pedagogom kot tudi študentom, ki v njej sodelujejo na različnih nivojih, z različnimi prispevki in na različnih interdisciplinarnih projektih.

GIDE Group of International Design Education
GIDE je mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov s področja oblikovanja, ki sodelujejo z namenom obogatiti izkušnje študentov na področju 3D, arhitekture in notranje opreme. Konzorcij je bil ustanovljen leta 2003. Skupino sestavlja sedem partnerskih institucij iz Belgije (Thomas Moore, University of Applied Sciences), Italije (Politecnico Milano, School of Design), Švice (University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland -SUPSI), Slovenije (FD), Škotske (Duncan of Jordanstone, College of Art & Design, University of Dundee) ter Kitajske (School of Design, Jiangnan University).

DME Design Management Europe
Namen združenja je promocija design managementa, kot načina dela v gospodarstvu. Kot članica združenja ima FD nalogo, da izvaja promocijo DME in nominira slovenska podjetja, ki izkazujejo visoko zavezanost design managementu, kot principu dela, za nagrado DME Awards. FD je v letu 2013 postala polnopravna članica DME.

WDO – World Design Organization ™
WDO je mednarodna nevladna organizacija, ki promovira industrijsko oblikovanje in njene sposobnosti ustvarjanja boljših proizvodov,  sistemov, storitev in izkušenj; boljše poslovno okolje in gospodarske subjekte; in boljše okolje in družbo. WDO ima v Organizaciji Združenih narodov poseben svetovalni status. Sestavlja jo 140 članov iz 40 držav po svetu. FD je postala članica združenja 1. januarja 2017.

GOINGREENGLOBAL platforma
V letu 2018 je FD ustanovila mednarodno platformo za podporo trajnostnemu oblikovanju, ki bo širila zavedanje o nujnosti uporabe koncepta 3R, zelene tehnologije, humanih odnosih v upravljanju s človeškimi viri in o uporabniku prijaznih oblikovalskih rešitvah. Na izbrano tematiko je vsako leto organiziranih več umetniških in znanstveno-raziskovalnih dogodkov v sodelovanju s študenti, mentorji in gospodarskimi subjekti.

BEDAThe Bureau of European Design Associations
BEDA je neprofitna organizacija, ki ima 46 članov iz 28 držav članic iz Evrope. Člani so oblikovalska združenja in druge javno financirane organizacije, ki spodbujajo oblikovanje na nacionalni ali regionalni ravni, pa tudi strokovna in trgovska združenja za oblikovalce iz vse Evrope. Združenje predstavlja 400.000 oblikovalcev iz vse Evrope. BEDA ima sedež v Bruslju- Članstvo FD v organizaciji je bilo potrjeno v maju 2019.

ECBN – European Creative Business Network
Evropska kreativna poslovna mreža (ECBN) je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2011, ki promovira interese kulturnih kreativnih industrij v Evropi. Glede na raznolikost kulturnih izrazov ter kulturnih in ustvarjalnih trgov širom Evrope, ECBN deluje – kot posredna in decentralizirana institucija – tako, da podpira vodilne agencije, financerje in posrednike na lokalni, regionalni in/ali nacionalni ravni in jim pomaga podpirati kulturne in kreativne podjetnike. FD je postala članica ECBN v letu 2021.

NEB – New European Bauhaus
Cilj novega evropskega Bauhausa je, da zeleni dogovor postane kulturna, pozitivna in oprijemljiva izkušnja, ki v središče postavlja človeka. Vsak mora občutiti, videti in izkusiti zeleno in digitalno preobrazbo ter način, kako izboljšuje kakovost našega življenja.
Da bi pospešili prehod na zeleno gospodarstvo, prispevali k okrevanju in zagotovili boljše skupno življenje za vse, moramo izkoristiti obstoječe bogate znanje, izkušnje in zmogljivosti, hkrati pa stremeti k novim vizijam, zamislim in rešitvam.

3C Awards
3C Awards je skupina oblikovalskih nagrad, ustanovljenih za navdihovanje in spodbujanje ustvarjalnih umov. Nagrade ponujajo oblikovalcem in študentom z vsega sveta edinstveno priložnost, da dosežejo nove trge ter se medijsko izpostavijo.

EAAE – European Association for Architectural Education
Evropsko združenje za arhitekturno izobraževanje je mednarodno združenje, ki temelji na članstvu in združuje arhitekturne izobraževalne institucije v Evropi. EAAE je neprofitna organizacija, registrirana v Belgiji. Namen združenja je dvig kakovosti arhitekturnega izobraževanja in tudi promocija kakovosti arhitekture v Evropi. Poslanstvo združenja je zgraditi mrežo evropskih izobraževalnih institucij s področja arhitekture, spodbujati razprave, izmenjave znanja in skupno politiko, za izboljšanje kakovosti arhitekturnega izobraževanja.

Pact for Skills
Namen Pakta za spretnosti je podpreti javne in zasebne organizacije pri izpopolnjevanju in usposabljanju in prekvalifikaciji zaposlenih, z namenom lažjega prehoda v zeleno in digitalno gospodarstvo. Pakt za spretnosti spodbuja nacionalne, regionalne in lokalne organe, podjetja, socialne partnerje, medpanožne in sektorske organizacije, gospodarske zbornice, ponudnike izobraževanja in usposabljanja in zavode za zaposlovanje, da sodelujejo in se jasno zavežejo k vlaganju v usposabljanje vseh delovno sposobnih ljudi v EU. Pakt je prvi od vodilnih ukrepov v okviru evropske spretnosti. Trdno je zasidran v evropskem stebru socialnih pravic in podpira ambicije industrijskih strategij EU in strategij MSP.