Informacije javnega značaja /

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod
Dunajska 129
1000 Ljubljana

 

M: 059 235 002
F: 059 23 5012
E: info@)fd.si 
www.fd.si

 

ID za DDV: SI 12327883
M.Š.: 2156539
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. Vložka: 1/42845/00
Številka proračunskega uporabnika (PU): 11002

 

TRR: SI56 0292 4026 5035 131
NLB banka, FAKULTETA ZA DIZAJN
samostojni visokošolski zavod
Dunajska cesta 128 a
SI – 1000 LJUBLJANA

 

KONTAKT
osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Miha Matičič, direktor
E: miha.maticic@fd.si
M: 059 23 5000

Varstvo osebnih podatkov /

Na Fakulteti za dizajn kot upravljavec varujemo osebne podatke in spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde. Pravne podlage so objavljene na spletni strani fakultete.

Kaj so osebni podatki?
Osebni podatek je katerikoli podatek v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

Kaj pomeni obdelava osebnih podatkov in kdaj se osebni podatki lahko obdelujejo?
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon ali če je podana ustrezna pisna privolitev.

​Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in ima v tem primeru pravico do naslednjih informacij iz evidence osebnih podatkov:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabnike ali vrste uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • obdobje hrambe osebnih podatkov,
 • obstoj pravice, da zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora obdelavi,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prikliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glej pravico do ugovora);
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije in Republike Slovenije.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;
 • iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja;
 • za namen arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene;
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru, če:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo,
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le:

 • s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali Republike Slovenije.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov je o preklicu omejitve treba obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo uporabe
Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke, izbrise in omejitve obdelave, razen če:

 • se to izkaže za nemogoče;
 • vključuje nesorazmeren napor.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja, ko:

 • obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do prenosljivosti podatkov je dopustna samo, kadar je to tehnično izvedljivo. Uresničevanje te pravice ne posega v pravico do izbrisa.

Pravica do prenosljivosti podatkov se ne uporablja za obdelavo, potrebno:

 • za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu;
 • pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

Pravica do ugovora
Fakulteta za dizajn osebnih podatkov ne obdeluje za namene neposrednega trženja, zato ni razloga, da kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.

Pravica do pritožbe pri nadzornem organu
Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo pri informacijskemu pooblaščencu. Informacijski pooblaščenec vas bo obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

Fakulteta za dizajn kot upravljavec osebnih podatkov vodi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določbo 30. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v katerih je natančno opredeljen namen obdelave, opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vrste osebnih podatkov ter rok hrambe osebnih podatkov. Evidence se nahajajo pri Informacijskem pooblaščencu.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Miha Matičič, direktor
Fakulteta za dizajn
Dunajska 129
1000 Ljubljana

Vaše zahteve v zvezi z vašimi pravicami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali vaše pritožbe glede ravnanja z osebnimi podatki nam lahko posredujete na zgoraj navedeni naslov ali na elektronsko pošto: miha.maticic@fd.si.