PRISPEVKI /

5. junija 2024

NOVO

Fakulteta za dizajn sodeluje v projektu DRWO4.0

Danube Region Wood Industry Transformation
Model towards Industry 4.0 (2024-2025)

Razvoj modela transformacije lesne industrije
podonavske regije v industrijo 4.0.

Vodilni partner DRWO 4. 0:
Competence Centre Ltd. for research and development (HR)

Gozdarska industrija v državah EU predstavlja približno 7 % BDP celotne proizvodnje
in zagotavlja skoraj 3,5 milijona delovnih mest, v več kot 400 tisoč podjetjih. Kljub
hitremu napredku v zahodni Evropi se manj razvite regije in države nečlanice EU, v
podonavski regiji (DR) soočajo s težavami, predvsem pri uvajanju digitalizacije in
novih tehnologij, ki jih predstavlja model Industrija 4.0. Projekt DRWO 4.0 si
prizadeva zmanjšati te razlike z razvojem novega modela, ki temelji na preobrazbi
gozdno lesne industrije. Nov model bo temeljil na interdisciplinarnosti (povezovanju z
IT, kreativnim sektorjem in drugimi inženirskimi/ menedžerskimi področji), ustanovitvi
in zagonu pilotnih okolij ter krepitvi zmogljivosti vseh deležnikov znotraj gozdno-
lesnega sektorja te regije. DRWO 4.0 bo tako spodbujal multisektorsko sodelovanje
med znanstveno-raziskovalnim področjem, oblikovalci politik in ostalo industrijo, zlasti
med malimi in srednje velikimi podjetji, da bi okrepili konkurenčnost in trajnostni
razvoj gozdno-lesne panoge v podonavski regiji.
V projektu sodeluje 14 partnerskih organizacij.

Spletna stran projekta: https://interreg-danube.eu/projects/drwo40