PRISPEVKI /

3. februarja 2020

NOVO

Razpis za dodiplomski študij DIZAJN

Fakulteta za dizajn razpisuje za šolsko leto 2020/2021 redni in izredni visokošolski strokovni študij

DIZAJN smer;
Notranja oprema
Tekstilije in oblačila
Vizualne komunikacije

 

Visokošolski strokovni študijski program DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:

  • maturo,
  • poklicno maturo,
  • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:

  • nadarjenost za oblikovanje,
  • kreativnost,
  • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
  • sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
  • kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:

  • motive in afiniteto do dizajna,
  • sposobnost kritičnega mišljenja,
  • sposobnost abstraktnega mišljenja,
  • ustvarjalnost,
  • povezovanje vsebin,
  • retorične sposobnosti.

PRVI PRIJAVNI ROK: 12. 2. do 18. 3. 2020

DRUGI PRIJAVNI ROK: 20. 8. do 28. 8. 2020

 

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

  1. po prvem prijavnem roku: od 30. 6. do 2. 7. 2020
  2. po drugem prijavnem roku: od 9. do 11. 9. 2020

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku.

Preizkus velja samo za tekoče leto.

V primeru, da bo preizkus nadarjenosti uspešno opravilo večje število kandidatov kot je razpisanih mest, bo komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejela na osnovi naslednjih kriterijev:

  • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 5% točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk

Število prostih vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je za državljane RS in državljane članice EU naslednje:

Redni Izredni
Notranja oprema 30 20
Tekstilije in oblačila 15 5
Vizualne komunikacije 25 20

 

INFORMATIVNI DAN ŠOLE BO :

PETEK, 14. FEBRUAR:

OB 10.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.

NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

OB 12.00:

TEKSTILIJE IN OBLAČILA pred. št. 1, pritličje

OB 14.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.

NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

 

SOBOTA, 15. FEBRUAR:

OB 10.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.

NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

OB 12.00:

TEKSTILIJE IN OBLAČILA pred. št. 1, pritličje

OB 14.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.

NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr

 

Lokacija: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.

 

VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE Za vpis v 2. oziroma 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2020/2021 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za dizajn od 1. do 17. 9. 2020.

Nadaljevanje študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu dizajn

 

VPIS V 2. LETNIK

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz drugega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 5 5
Tekstilije in oblačila 5 5
Vizualne komunikacije 5 5

VPIS V 3. LETNIK

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz tretjega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega in drugega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančneje informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 5 5
Tekstilije in oblačila 5 5
Vizualne komunikacije 5 5

TUJCI

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 0 3
Tekstilije in oblačila 0 2
Vizualne komunikacije 0 3

Prijavni roki za tuje državljane so enaki kot za slovenske državljane in državljane članic držav EU.

PRVI PRIJAVNI ROK: 12. 2. do 18. 3. 2020

DRUGI PRIJAVNI ROK: 20. 8. do 28. 8. 2020

 

 

Sklep o vsebini razpisa je sprejet na 1. izredni seji Senata Fakultete za dizajn 27. 11. 2019.